Tretyakovskaya: Actual apartments offers for sale
733 189 226 o
Metro
Tretyakovskaya
Address Ordynskiy tupik, вл. 6
Area
299 sq.m
Rooms 5
Ordynskiy tupik, вл. 6
Ordynskiy tupik, вл. 6
415 826 840 o
519 783 550 o
Metro
Tretyakovskaya
Address Lavrushinsky lane, 11
Area
262 sq.m
Rooms 5
Lavrushinsky lane, 11
Lavrushinsky lane, 11
327 863 470 o
Metro
Tretyakovskaya
Address Lavrushinsky lane, 11
Area
252 sq.m
Rooms 5
Lavrushinsky lane, 11
Lavrushinsky lane, 11
234 988 320 o
Metro
Tretyakovskaya
Address Ordynskiy tupik, вл. 6
Area
162 sq.m
Rooms 3
Ordynskiy tupik, вл. 6
Ordynskiy tupik, вл. 6
230 304 096 o
Metro
Polyanka
Address B.Polyanka, 43стр3
Area
192 sq.m
Rooms 4
B.Polyanka, 43стр3
B.Polyanka, 43стр3
216 650 000 o
Metro
Tretyakovskaya
Address M.Ordynka, 19
Area
190 sq.m
Rooms 3
M.Ordynka, 19
M.Ordynka, 19
189 205 800 o
Metro
Tretyakovskaya
Address B.Ordynka, 8c5
Area
142 sq.m
Rooms 1
B.Ordynka, 8c5
B.Ordynka, 8c5
173 027 022 o
Metro
Tretyakovskaya
Address Ordynskiy tupik, вл. 6
Area
151 sq.m
Rooms 3
Ordynskiy tupik, вл. 6
Ordynskiy tupik, вл. 6
164 736 800 o
Metro
Tretyakovskaya
Address B.Ordynka, 8с7
Area
121 sq.m
Rooms 1
B.Ordynka, 8с7
B.Ordynka, 8с7
159 933 400 o
Metro
Tretyakovskaya
Address M.Ordynka, 3
Area
130 sq.m
Rooms 3
M.Ordynka, 3
M.Ordynka, 3
Back to Top