Best apartments in Pokrovo-Streshnevo district. Buy apartment in Pokrovo-Streshnevo district. Check a price on apartments in Pokrovo-Streshnevo district.
9 824 642 o
Metro
Tushinskaya
Address Volokolamskoye hgw, 81к2
Area
65 sq.m
Rooms 3
No photo
No photo
7 241 610 o
Metro
Tushinskaya
Address Volokolamskoye hgw, 81к2
Area
45 sq.m
Rooms 2
No photo
No photo
Back to Top