Best apartments in Frunzenskaya-Khamovniki district. Buy apartment in Frunzenskaya-Khamovniki district. Check a price on apartments in Frunzenskaya-Khamovniki district.
1 173 712 439 o
Metro
Sportivnaya
Address Efremova, 19 B
Area
481 sq.m
Rooms 1
Efremova, 19 B
Efremova, 19 B
1 166 810 113 o
Metro
Sportivnaya
Address Efremova, 19 C
Area
478 sq.m
Rooms 1
Efremova, 19 C
Efremova, 19 C
814 946 637 o
Metro
Sportivnaya
Address Efremova, 19 C
Area
400 sq.m
Rooms 1
Efremova, 19 C
Efremova, 19 C
808 584 487 o
Metro
Sportivnaya
Address Efremova, 19 B
Area
396 sq.m
Rooms 1
Efremova, 19 B
Efremova, 19 B
616 768 763 o
Metro
Sportivnaya
Address Efremova, 19 D
Area
373 sq.m
Rooms 1
Efremova, 19 D
Efremova, 19 D
576 479 940 o
Metro
Sportivnaya
Address Efremova, 19 C
Area
400 sq.m
Rooms 1
Efremova, 19 C
Efremova, 19 C
559 766 900 o
Metro
Park Kultury
Address Molochny lane, 1
Area
440 sq.m
Rooms 4
Molochny lane, 1
Molochny lane, 1
554 478 702 o
Metro
Sportivnaya
Address Efremova, 19 C
Area
379 sq.m
Rooms 1
Efremova, 19 C
Efremova, 19 C
519 783 950 o
Metro
Sportivnaya
Address Efremova, 19 C
Area
358 sq.m
Rooms 1
Efremova, 19 C
Efremova, 19 C
519 623 617 o
Metro
Sportivnaya
Address Efremova, 19 А
Area
342 sq.m
Rooms 1
Efremova, 19 А
Efremova, 19 А
Back to Top